Opintotuki 2017-05-25T21:21:37+00:00
  1. Opintotuki

Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulo opiskelun aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

– Opintorahan määrä riippuu oppilaitoksestasi, iästäsi, asumismuodostasi, siviilisäädystäsi ja tietyissä tilanteissa myös vanhempiesi tuloista. 
- Asumislisän määrä 80 prosenttia vuokrasopimuksessa mainituista hyväksyttävistä asumismenoistasi. 


– Opintolainan valtiontakauksen suuruus riippuu iästäsi ja oppilaitoksestasi.

kaikki tuet ovat henkilökohtaisia, lue lisää opintotuesta Kelan sivuilla.

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat oppilaitokseen hyväksyminen, päätoiminen opiskelu, opinnoissa edistyminen ja taloudellisen tuen tarve.

  1. Aikuiskoulutustuki

 

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

– on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja


- on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja 


– jää palkattomalle opintovapaalle yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja 
- ei saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta tukea voidaan maksaa.

Tukea maksetaan yhteensä enintään 18 kuukauden ajalta. Tuen määrä vastaa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrää (ilman korotusosia).

Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

  1. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

 

Omaehtoisia opintoja on voinut tietyin edellytyksin opiskella menettämättä työttömyysetuutta v. 2010 alusta lukien. Työttömyysetuudella tuetaan turhaan päätoimista opiskelua.

Opiskelun tukemisesta on sovittava TE -toimiston yhteydessä henkilön, jonka jälkeen maksetaan opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa Tai työmarkkinatukea. Lisäksi maksetaan ylläpitokorvausta. Työttömyysetuuden tasosta saa tarkempia tietoja Omasta työttömyyskassasta tai Kansaneläkelaitoksesta.